V súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení platnom a účinnom od 01. 01. 2013 (§ 39 ods. 17), je povinnosťou každého prevádzkovateľa kuchyne zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
  Legislatíva
  Právna úprava v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike:
 1. Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 2. Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

 3. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. a vyhlášky č. 129/2004 Z. z.

 4. Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

 5. Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 6. STN Slovenská technická norma – STN 46 5735 Priemyselné komposty

 7. Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonovLikvidátor LM © 2014 | Vytvorené firmou WEB-ZONE , Všetky práva vyhradené.